Små och medelstora företags digitalisering – vad har betydelse?

18 aug, 2021Aktuellt

Denna rapport om små och medelstora företags digitalisering syftar till att utveckla  kunskap och bidra med en samlad bild av små och medelstora företags digitalisering. Rapporten är framtagen av Blue Institute på uppdrag av Tillväxtverket. Syftet är att  kunskapen ska utgöra en grund för Tillväxtverkets framtida insatser att främja digitalisering i företag. Vår förhoppning är att kunskapen även är relevant för andra. Arbetet har genomförts av Viktoria Dagobert Spong och AnnSofi Persson-Stenborg.

Frågeställningar som diskuteras i rapporten är: Vad innebär digitalisering för små och medelstora företag? Vad kännetecknar de företag som tagit tillvara på digitaliseringens möjligheter? Vilken betydelse kan sådana insikter ha för insatser som syftar till att främja digitalisering?

Rapporten redogör också för företagens upplevda digitaliseringsbehov, som validerar uppfattningen att behoven framför allt ligger i att förändra arbetssätt och organisation samt i att öka den generella kompetensen, snarare än att investera i mer teknik. Vidare är de viktigaste digitala tillämpningsområden i den nära framtiden relativt väletablerade och mogna teknologier. Slutsatsen är att förändringstrycket som driver digital omställning skiljer sig åt mellan branscher, och även mellan företag inom samma bransch.

Ladda ner rapporten på Tillväxtverkets hemsida.