Digital [AI] Journey – Digitalisering och AI i infrastrukturbranschen

26 aug, 2020Insight

Digitalisering möjliggör innovation, effektivisering, automation och AI som förändrar transportsystemen och blir en förutsättning för samhällets högt ställda krav på framtida transportinfrastrukturer. Världen rör sig i en ny industriell tid där digitalisering omvandlar samhället i område efter område. Vi talar om den fjärde industriella revolutionen eller Industri 4.0. Det handlar om svensk framtida konkurrenskraft, inte bara vad gäller tillgången till transportlösningar utan även för företag verksamma i anläggningsbranschen och dess möjlighet att exportera sin kunskap och ta marknadsandelar i andra länder.

Sveriges väg- och järnvägsnät tillhör de mest avgörande resurserna för välstånd och framtida tillväxt. Sveriges transportpolitiska mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Ur användarperspektiv handlar det om en hållbar och tillgänglig infrastruktur som håller hög servicenivå.

Den gemensamma resursen i digital omställning är data. Tillgång till flöden av data skapar förutsättningar för nya sätt att samverka, för att höja produktiviteten och skapa nya värden. Det handlar om data i planerings- och designprocessen, effektivitet i byggprocesserna och ett smart, behovsstyrt underhåll. Men det räcker inte med att digitalisera data; en kritisk förutsättning för en transformering av anläggningsbranschen är affärsutveckling, där nya krav på ledarskap, organisations- och processkunnande liksom kompetensutveckling står i fokus. Rätt hanterat kan samverkan mellan offentlig sektor och näringslivet skapa stor utvecklingspotential för områdets aktörer.

För att adressera utmaningarna och möjligheterna som digital teknik kan ge har InfraSweden2030 i samverkan med Blue Institute tagit initiativ till en branschgemensam transformationsresa, en Digital [AI] Journey, där målet är att öppna upp för ett svenskt industriprojekt som möjliggör digitalt värdeskapande. Syftet med den här studien är att skapa en startpunkt för denna resa genom att beskriva branschens digitala position, och ställa frågor som är angelägna att besvara. Studien baseras på erfarenheter från liknande digitala resor inom svensk industri, kombinerat med analys av rapporter och artiklar samt en rad intervjuer med representanter från Trafikverket, entreprenörer och teknikleverantörer.