Digitaliseringens möjligheter inom processindustriell vatten- och avloppshantering

3 feb, 2021Insight

Inom området vatten och avlopp finns mycket stora ekonomiska, tekniska och säkerhets- och hållbarhetsmässiga utmaningar. Detta kommer att kräva kraftfulla satsningar och stora investeringar. Idag finns många rapporter, bland annat från AFRY (tidigare ÅF AB), som tydligt visar på detta och som också lyfter fram strategiska förslag på åtgärder som gör utmaningarna lättare.

I detta strategiska projekt, VA-digitalisering i ett smart ekosystem, samlas, för PiiA, nya och redan existerande parter i ett inkluderande och öppet förstudieprojekt. Projektet vill titta på möjligheterna att överföra kunskap och teknikförståelse mellan processindustrin, där det ofta förekommer stor vattenanvändning med tillhörande avloppsrening, och kommuner som driver sina VA-anläggningar och annan infrastruktur.

Svensk IndTech-industri har goda förutsättningar att ta del av den marknad som förväntas växa mycket snabbt inom vatten och avlopp och därmed också bidra till att mildra en svår global utmaning.

Projektet drivs genom fyra arbetspaket som innehåller arbetsmöten med alla inblandade parter, omvärldsanalys, karta över alla pågående aktiviteter, bygga nya FUI-projekt samt samverkan och samverkansaktiviteter som till exempel inkluderar IoT Sweden.

I projektet ingår representanter för de stora globala digitaliseringsaktörerna tillsammans med engineeringbolag, snabba nytänkande mindre aktörer samt akademi och institut som drivit och driver många FUI-projekt inom området. Om man ser det globala så finns avsevärt större utmaningar än vad Sverige har. Det kommer alltså att finnas stor efterfrågan på smart teknik för vattenhantering.

Den här rapporten är en del i projektet och vill belysa följande punkter:

  • Utifrån perspektivet digitalisering och erfarenheter/kunskap från processindustrin utreda och beskriva förutsättningarna för framtidens smarta VA-system i det större sammanhanget av digitala plattformar för den smarta staden.
  • Undersöka hur nya affärsmodeller kan påverka VA-verksamheten i stort och som del i digitala plattformar för den smarta staden, dels vilka affärsmodeller som effektivt kan uppmuntra och göra nödvändiga teknikinvesteringar effektiva.
  • Undersöka och beskriva förutsättningarna för svensk teknikexport av industriell IT, automation och digitalisering för VA-tillämpningar.
  • Identifiera utmaningar inom vatten och avlopp och infrastrukturområdet utifrån PiiAs verksamhetsområde

Rapporten gör inte anspråk på att vara en fullständig beskrivning utan är en övergripande analys som syftar till att underlätta diskussionen och ge vägledning för alla som har intresse av VA-branschen.