This post is also available in: English

En säker väg framåt? Framtidens utveckling av fordonssäkerhet

27 jun, 2019Insight

Studien fokuserar på den utveckling som sker för att öka fordonssäkerheten, och därmed minska antalet olyckor samt mildra konsekvenserna av dem när de inträffar. En sådan utveckling är integreringen av aktiv säkerhet i bilar som syftar till att undvika att olyckor uppstår.

Mellan år 2000 och 2020 förväntas antalet döda och skadade öka med 65 procent globalt, och med 85 procent i låg- och medelinkomstländer. Förutom lidande har trafikolyckor stora ekonomiska konsekvenser. De direkta och indirekta kostnaderna för trafikolyckor är ca 1 procent av BNP i utvecklingsländerna, 1,5 procent av BNP i de så kallade transessionsekonomierna och 2 procent i de biltäta industriländerna. Men det finns stora skillnader mellan länder. I industrialiserade länder generellt är olyckstalen väsentligt lägre än i låg- och medelinkomstländer. I trafiksäkerhetsmässigt framstående länder som Sverige, England och Nederländerna är olyckstalen mycket lägre än i Östeuropa och USA.

Den svenska fordonsindustrins internationella konkurrenskraft är starkt förknippad med säkerhet. Biltillverkarna har profilerat sina varumärken med säkerhet och underleverantörer är världsledande på säkerhetssystem och komponenter. Det är en god utgångsposition, men utmaningen är att fortsätta driva utvecklingen av säkerhetssystem samt integrationen mellan passiva och aktiva system på en hårt konkurrensutsatt marknad. För att ytterligare reducera olycksantal och få ner dödligheten – vilket är uttryckta politiska mål i bl.a. Sverige och EU – krävs att fler bilar utrustas med aktiv säkerhet, system som minskar risken för att en olycka överhuvudtaget ska inträffa.

Rapporten En säker väg framåt? Framtidens utveckling av fordonssäkerhet är en del av projektet Framsyn och tillväxtområden i svensk exportindustri. Det drivs med bidrag från Vinnova och syftar till att identifiera framväxande globala tillväxtområden – EBOs (Emerging Business Opportunities) – och förutsättningar för svenska exportföretag inom ramen för dessa tillväxtområden. EBOs karaktäriseras av att de är under utveckling, vilket innebär att det ännu inte finns en definierad marknad med väletablerade aktörer eller aktörsroller. Istället karaktäriseras de av stor osäkerhet och därför betydande öppenhet. Där växer nya aktörer och konstellationer fram, vilket ofta leder till nya värdesystem där branscher konvergerar och formar nya mönster för värdeskapande och nya aktörsnätverk.