This post is also available in: English

Förnybara energikällor: Hela elmarknaden i förändring

27 jun, 2019Insight

Rapporten beskriver och analyserar förnybara energikällor betraktade som framväxande marknader och nya affärsmöjligheter. Rapporten fokuserar på vindkraft, solenergi, och vågkraft. Respektive område adresseras i mer detalj i varsin fördjupningsstudie som rapporteras separat.

Förnybara energikällor innebär nya affärsmöjligheter som i grunden kan förändra strukturen och konkurrenssituationen på elmarknaden. Storleksordningens potential innebär stora affärsmässiga möjligheter för inblandade företag, men också utmaningar. Det är flera faktorer som påverkar den här utvecklingen, som ny teknik, avreglering, stödsystem och konsumentpreferenser.

Detta indikerar att ytterst så är förnybara energikällor inte enbart en fråga om teknisk utveckling och relativa priser på en homogen produkt, utan en fråga om vilka aktörer och affärsmodeller som kommer att vara bärkraftiga på en marknad i snabb förändring. Förnybara energikällor påverkar i högsta grad hur hela hanteringen av elmarknaden kommer att se ut i framtiden.

Svenska företag har goda förutsättningar att dra nytta av de växande marknaderna. Många svenska företag har betydande intressen i de olika tillväxtområdena, även om de inte är flaggskeppsföretagen som man identifierar med en viss energikälla. Det finns både stora leverantörer av viktiga komponenter och nischaktörer som har betydande kompetens vilken driver teknisk utveckling. Det är som underleverantörer, teknikutvecklare, finansiärer och kunder som svenska företag är inblandade. Däremot är svenska företag endast i liten utsträckning representerade bland leverantörer av vind- och vågkraftverk eller solpaneler.

Rapporten Förnybara energikällor: Hela elmarknaden i förändring är en del av projektet Framsyn och tillväxtområden i svensk exportindustri. Det drivs med bidrag från Vinnova och syftar till att identifiera framväxande globala tillväxtområden – EBOs (Emerging Business Opportunities) – och förutsättningar för svenska exportföretag inom ramen för dessa tillväxtområden. EBOs karaktäriseras av att de är under utveckling, vilket innebär att det ännu inte finns en definierad marknad med väletablerade aktörer eller aktörsroller. Istället karaktäriseras de av stor osäkerhet och därför betydande öppenhet. Där växer nya aktörer och konstellationer fram, vilket ofta leder till nya värdesystem där branscher konvergerar och formar nya mönster för värdeskapande och nya aktörsnätverk.