This post is also available in: English

Förnybara energikällor utgör en del av lösningen på en av de största utmaningarna världen står inför – ett växande behov av energi samtidigt som jordens klimat är hårt ansträngt av växthusgaser. För att klara de målsättningar som finns är det kritiskt att en allt större andel av energin som produceras kommer från energislag som inte orsakar utsläpp – som vind, sol och vågor. Det innebär både affärsmöjligheter och utmaningar för många företag.

Den här rapporten beskriver och analyserar förnybara energikällor betraktade som framväxande marknader, med fokus på vindkraft, solenergi och vågkraft. För att förnybara energikällor ska få en större roll krävs det att de är kommersiellt uthålliga. Det i sin tur beror på hur kostnaden för förnybar energi utvecklas, dels genom industriell och teknisk utveckling och dels genom olika former av stöd. Dessutom påverkas det av kostnaden för konventionell elproduktion.

Trenderna i alla dessa drivkrafter är gynnsamma för förnybar energi. Slutsatserna är att:

  • Vindkraft och solenergi har nått en kritisk massa. De är redan idag stora marknader, och har en fortsatt hög tillväxttakt. Det är tillväxtområden som kan bli världens största industrier i framtiden.
  • Under överskådlig tid kommer samtliga områden ha ett fortsatt behov av offentligt stöd för att vara kommersiellt gångbara.
  • Förnybara energikällor innebär nya affärsmöjligheter som i grunden kan förändra strukturen och konkurrenssituationen på elmarknaden – och svenska företag har goda förutsättningar att dra nytta av de växande marknaderna.
  • Dynamiken mellan de olika förnybara energikällorna riskerar att de konkurrerar och hämmar varandra. Det måste beaktas vid investeringar och utformning av policy.

Copy link
Powered by Social Snap