This post is also available in: English

Future Smart Industry – Perspektiv på industriomvandling

27 jun, 2019Insight

Industrier, företag och institutioner utmanas av en intensiv teknikutveckling där digitalisering har en huvudroll. Digitalisering påverkar processer och värdeskapande, och omsätter andra tekniska framsteg till ekonomisk nytta. Samtidigt förutsätter fortsatt global tillväxt bättre resursutnyttjande, ökad produktivitet och återanvändning av både produkter och material. Många menar att de krav som ställs på samhället är så radikala att det är befogat att tala om en ny industriell revolution.

Utvecklingen innebär ett industriellt skifte med tillväxt och resursknapphet som drivkrafter och teknikutveckling som dragkraft – vi beskriver det i termer av ett språng till nästa S-kurva. Transformeringen är kritisk och kan påverka den internationella konkurrenskraften både negativt och positivt. Insatser för att göra övergången så effektiv som möjligt är därför angelägna och föremål för många strategiska och nationella samlingar:

Industry 4.0 i Tyskland, Smart Manufacturing Leadership Coalition i USA, Smart Industry i Holland, Made Different i Belgien, Made i Danmark och EUs EFFRA är några exempel. Även Kina, Frankrike, Korea och England gör liknande satsningar. I Sverige har motsvarande initiativ etablerats genom de Strategiska Innovationsprogrammen (SIP) som tydligt fokuserar på utvalda tillväxtområden.

Den kritiska frågan för företagen är förmågan att ta till sig teknik och skapa transformeringsprocesser som lyfter till nästa S-kurva så att produktivitet och konkurrenskraft ökar. Det förutsätter att den tekniska utvecklingen matchas med organisationsutveckling, kompetens, processer, logistik och affärsmodeller. Och det förutsätter god kunskap om omvärldsförändringarna.

Som underlag för vidare aktiviteter inom det Strategiska Innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation (PiiA) och på ett bredare plan i den idé vi kallar Future Smart Industry har vi därför studerat hur marknaderna kan påverkas av befolkningsutveckling och välstånd. Hur resurssituationen påkallar åtgärder och vilka strategier som kan krävas. Hur teknikutvecklingen är så snabb och omfattande att alltfler talar om en ny industriell revolution. Resultatet av studien är ett tjugotal artiklar.

I den här rapporten sammanfattas valda delar av den artikelserien. Ambitionen är att ge en lättillgänglig översikt över de drivkrafter som snabbt och kraftfullt påverkar det globala näringslivet. Vi berör också industrins uppfattning om framgångsfaktorer som är nödvändiga att förstå för att förnya det industriella värdeskapandet.