This post is also available in: English

Hetast på marknaden: Solenergi kan bli en av världens största industrier

27 jun, 2019Insight

Solenergi innefattar flertalet teknikområden som sammantaget utgör en stor och snabbt växande marknad. En marknad med potential att bli en av världens största industrier och svenska företag har en framtida roll inom tillväxtområdet.

Som många tillväxtområden har solenergi haft en lång startsträcka för att sedan utvecklas exponentiellt. Mycket tyder på att den punkten nu passeras. Visserligen utgör el från solenergi en relativt liten andel av den totala elproduktionen. Men det är investeringarna som görs för framtidens försörjning som avgör marknadens betydelse. Den snabba tillväxten, attraktiva marginaler, förekomst av betydande skalfördelar men också låga inträdesbarriärer har gjort att kapacitetsutbyggnaden exploderat. Situationen idag präglas av en överkapacitet, vilket kommer att innebära starkt fallande priser, sjunkande intäkter för tillverkarna och troligtvis konsolidering och viss utslagning. Det kan däremot gynna slutmarknaden eftersom installationerna blir billigare, också för de företag som är verksamma nedströms i värdekedjan.

Den framväxande marknaden för solenergi kommer, tillsammans med andra förnybara energikällor, att påverka hanteringen av elmarknaden överlag. Solenergi medger att nya aktörer kommer in på elmarknaden. Nya alternativ finns även för både konsumenter och företag att bli självförsörjande vad gäller el i större utsträckning än tidigare. Intresset från de traditionella kraftbolagen är avvaktande och det är nya aktörer som leder utvecklingen av marknaden.

Svenska företag har en framtida roll inom tillväxtområdet solenergi, men betydelsen och positioneringsmöjligheterna är osäkra. I Sverige finns satsningar på forskning och därigenom en god teknologibas. Men även om den svenska strategin har gynnat forskning så har inte resultaten lett till en industriell hemvist. Däremot har svenska företag betydande roller som leverantörer av komponenter, system och tjänster inom solenergi. I den mån de kan bevara och utveckla sina positioner gynnas de av tillväxten. Det är också möjligt att några integrerar sig in i solcellstillverkning.

Rapporten avhandlar direkt utnyttjande av solens energi för förnyelsebar produktion av värme och el. Studien har ett globalt marknadsperspektiv och beskriver den marknad som finns och som utvecklas istället för att utgå från teknologi, elförsörjningspotential eller klimatpolitiska överväganden. Rapporten belyser drivkrafter, marknadsomfattning, marknadspotential och aktörer som håller på att skapa marknaden. Det är en del av flera studier som sammanlagt analyserar förnybara energikällor som tillväxtområde, och svenska företags roll däri.

Rapporten Hetast på marknaden: Solenergi kan bli en av världens största industrier  är en del av projektet Framsyn och tillväxtområden i svensk exportindustri. Det drivs med bidrag från Vinnova och syftar till att identifiera framväxande globala tillväxtområden – EBOs (Emerging Business Opportunities) – och förutsättningar för svenska exportföretag inom ramen för dessa tillväxtområden. EBOs karaktäriseras av att de är under utveckling, vilket innebär att det ännu inte finns en definierad marknad med väletablerade aktörer eller aktörsroller. Istället karaktäriseras de av stor osäkerhet och därför betydande öppenhet. Där växer nya aktörer och konstellationer fram, vilket ofta leder till nya värdesystem där branscher konvergerar och formar nya mönster för värdeskapande och nya aktörsnätverk.