Kemisk och Petrokemisk Industri: Digitaliseringens konsekvenser på råvaru- och processindustrin

12 jun, 2020Insight

Denna rapport ska ses som en lättillgänglig översikt ägnad åt forskningsutövare, utvecklare och leverantörer av digital industriteknik. Den syftar till att ge en överblick av kemiindustrin och dess grundstruktur, nuläge och utmaningar sett i ett globalt perspektiv, samt dess svenska etablering men också att problematisera hur branschens utmaningar kan mötas med hjälp av digitalisering och digital industriteknik.

Den kemiska industrin utvecklar och producerar ett brett spektrum av produkter som har stor betydelse för människors vardag. Dit hör moderna material, specialkemikalier och möjliggörande tekniska lösningar inom praktiskt taget alla sektorer i ekonomin. Kemiska produkter är viktigt för utveckling av nya och förbättrade livsmedel, inom fordonsindustrin och för tillverkningen av massa- och papper. Den kemiska industrin bidrar till utvecklingen av effektiv energiteknik liksom nya sätt att diversifiera råmaterialbasen. Rent vatten och framsteg inom hälsovården är ytterligare exempel på utmaningar som kan hanteras genom forskning och utveckling inom kemiområdet.

Jämfört med till exempel Tyskland och Nederländerna kan den kemiska industrin i Sverige betraktas som liten. Det är dock en viktig exportindustri och som en av våra basindustrier är den också viktig för annan industriell utveckling. Branschens struktur är diversifierad men på det stora hela taget väl konsoliderad. Många delar av den kemiska industrin är tekniskt avancerad och kräver processtyrning och optimering på avancerad nivå. Det gör att branschen är mycket intressant ur PiiAs perspektiv, som kravställare och utvecklingspartner av industriell automation och digitalisering.

Rapporten gör inte anspråk på att vara en perfekt och fullständig beskrivning eller ha alla svar i faktafrågor. Det är en övergripande analys som syftar till att underlätta diskussionen och ge vägledning för alla som avser att satsa i digitaliseringen av industrin. Studien genomförs av PiiA Insight och Blue Institute och har formen av ett så kallat living document. Det vill säga, det uppdateras över tiden utan speciell utgivning.

Rapporten är en del av en serie av analyser där vi kommer att titta närmare på näringsgrenarna skog, mineraler och metaller, kemi, livsmedel, life science och försörjningen av energi och vatten. Målet är att ge en bild av varje industrigrens hot och möjligheter.