This post is also available in: English

Den här studien fokuserar på konsekvenserna av en ökad andel bilar som drivs helt eller delvis med elektricitet. Det innefattar en distributionsinfrastruktur och tjänster, kraftnät och kraftproduktion. Elbilen i sig är såväl direkt som indirekt drivande för investeringar i de värdesystem som globalt kan komma att omfatta 5 000 miljarder SEK de närmaste tio åren. För svensk industri finns många möjligheter inom dessa tillväxtområden: positionerna är mycket starkare i ”elbilens värld” jämfört med vad positionen idag är i ” förbränningsmotorns värld”.

Bilen och oljan har under mer än ett sekel varit viktiga faktorer för samhällets utveckling och avgörande drivkrafter för industrialismen. Men oljan är en ändlig resurs, förbränningen påverkar klimatet och den är föremål för säkerhetspolitiska överväganden. Det är utmaningar som har förändrat förutsättningarna för bilens fortsatta utveckling.

Att byta ut oljan mot andra drivmedel är en långsam process. Vi kan förvänta oss fortsatt effektivisering, hybridteknik av varierande grad och nya bränslen under en lång tid. Bland de alternativa drivmedlen (t.ex. etanol, metanol, biogas, biodiesel och DME, dimetyleter) finns det ett som inom överskådlig tid och fullt ut kan ersätta olja – elektricitet. El har fördelen att den kan produceras på olika sätt, utan att störa miljön, och det finns ett etablerat distributionssystem som redan idag kan hantera ett stort antal elbilar.

På samma sätt som bensinbilen har format mycket av den värld vi lever i idag, är det därför möjligt för elbilen att ta över i stafetten och föra utvecklingen vidare mot bättre miljö och större energihushållning. Som drivkraft kan den elektriska bilen påverka stora delar av världens infrastrukturer och stora marknadsvärden kan frigöras.

Syftet med den föreliggande studien har varit att ge en helhetsbild och belysa den globala marknad som övergången till elbilssamhället kan skapa. Speciellt har vi intresserat oss för konsekvenserna för elnät, elproduktion och servicestrukturer. Ambitionen är dessutom att studien ska fungera som kunskapskälla för alla som vill sätta sig in i ämnet. Studien rör sig från bilen och batterierna vidare mot nya distributionsstrukturer samt elnäten och slutligen elproduktionen.

För svenskt vidkommande är det viktigt att ställa alla dessa utvecklingsområden i ett internationellt perspektiv. Det är avgörande att kunna bedöma var konkurrenskraften finns, vilka områden som fortfarande är öppna för möjligheter och vilka områden som inte är det. Svenska företags internationella konkurrenskraft är starkast inom värdesystem utanför fordonsindustrin – särskilt inom kraftdistribution, kontrollsystem, automation och kommunikationsteknik.

Även om det finns mycket kompetens inom områden som är direkt relaterade till elfordon, t.ex. batteriteknologi och fordonstillverkning, sker merparten av kommersialisering, tillverkning och teknologiledarskap hos utländska företag. En förutsättning för att öka möjligheten till en framgångsrik svensk elektrifierad fordonsindustri inom landet beror på innovationsförmåga, attraktion av kapital och betydande investeringar. Det kräver en politisk vilja och tydliga incitamentsstrukturer.

 

Copy link
Powered by Social Snap