This post is also available in: English

Ladda för nya marknader: Elbilens konsekvenser för elnät, elproduktionen och servicestrukturer

27 jun, 2019Insight

Rapporten syftar till att beskriva vad bioraffinaderier är, vilka processer och produkter som innefattas samt beskriva den framväxande marknaden. Den här rapporten kan konstatera att det finns en stor potential. Dock finns det vissa nyckelfrågor som kommer att vara avgörande för om, hur och hur snabbt den potentialen kan realiseras.

”Bioraffinaderier” är benämningen på anläggningar och processer som förädlar biomassa. Forsknings- och utvecklingsarbetet med teknik för bioraffinaderier börjar göra genombrott och kommer stegvis att bli tillgänglig för kommersiellt bruk. När affärsmöjligheterna öppnar sig för nya produkter på nya marknader finns anledning att reflektera kring risker och framgångsfaktorer. Tillverkningsprocesser i sig har inte något värde om man inte förstår drivkrafterna i en framväxande marknad och affärsmodellerna som krävs.

Dagens massabruk är redan bioraffinaderier i viss utsträckning. Till exempel genom att producera el och värme för den egna processen samt för en marknad utanför massabruket. Förhoppningen är att mer utpräglade vedbaserade bioraffinaderier går mycket längre i att optimera potentialen som finns i trädråvaran. Utvecklingen kan komma att leda till att nästan varje massabruk skulle kunna producera alltifrån fordonsbränslen till ingredienser för läkemedel – förutom pappersmassa.

Vedbaserade bioraffinaderier möjliggör en andra generationens utveckling av skogsindustrin i Europa och Nordamerika. Samtidigt ser delvis nya aktörer till att fylla de nya tillväxtmarknadernas snabbt ökande behov av traditionella papper och förpackningsmaterial. Sverige har genom sin befintliga, avancerade, skogsindustri samt dess leverantörer av kemikalier, utrustning och forskning en tätposition. Vi har därmed möjlighet att ta initiativ inom området. Det finns alltså en betydande marknadspotential som kan komma att vara av stor betydelse för Sveriges ekonomi – om den förverkligas. Det beror i sin tur på ett antal faktorer: helhelhetsperspektivet, kommersialiseringen, och ambitioner och kraftsamling.

Rapporten Mer raffinerade produkter är en del av projektet Framsyn och tillväxtområden i svensk exportindustri. Det drivs med bidrag från Vinnova och syftar till att identifiera framväxande globala tillväxtområden – EBOs (Emerging Business Opportunities) – och förutsättningar för svenska exportföretag inom ramen för dessa tillväxtområden. EBOs karaktäriseras av att de är under utveckling. Det innebär att det ännu inte finns en definierad marknad med väletablerade aktörer eller aktörsroller. Istället karaktäriseras de av stor osäkerhet och därför betydande öppenhet. Där växer nya aktörer och konstellationer fram, vilket ofta leder till nya värdesystem där branscher konvergerar och formar nya mönster för värdeskapande och nya aktörsnätverk.