Livsmedelsindustrin: Digitaliseringens konsekvenser på råvaru- och processindustrin

11 maj, 2020Insight

För flera av utmaningarna i livsmedelsindustrin finns det stora förbättringsmöjligheter genom digitalisering och au­tomation. Få branscher har samma inbyggda komplexitet som livsmedelsbranschen. En komplexitet som inte är driven ur de enskilda produktslagen, utan snarare systemet kring dem och de värden som efterfrågas. Mat- och dryckesprodukter ska vara billiga, säkra, hygieniska, hälsosamma, miljövänliga, färska, etiskt producerade, naturliga, närodlade och nationella – en kravkombination som inte återfinns i många andra produktslag, om ens något.

Livsmedel har dessutom ett starkt politiskt värde när det kommer till självförsörjningsgrad och sysselsättning vilket ytterligare bygger komplexitet i branschen. Det globala livsmedelssystemet står också inför en rad utmaningar i form av kapacitet, hunger (fördelning av mat), miljö och hälsa vilka får stora proportioner på grund av livsmedelsindustrins storlek. Att konsumtionsmönster globalt är heterogena skapar ytterligare ett komplexitetslager.

För att klara att möta dessa krav har livsmedelsindustrin ett stort behov av tekniska hjälpmedel för att kunna mäta, spåra, effektivisera och automatisera sina processer och då livsmedelskedjan med alla sina krav dessutom är relativt fragmenterad är digitalisering en nyckel till att klara av systemdynamiken.

Industrin är viktig för Sverige. Basindustrin, läkemedelsindustrin och livsmedelsindustrin sysselsätter nästan en halv miljon svenskar, varav livsmedelsindustrin står för ungefär 50 000 anställda. Men medan basindustrin och läkemedelsindustrin har ett stort nettobidrag till Sveriges utrikeshandel, har livsmedelsindustrin sedan många år en negativ handelsbalans.

Livsmedelsindustrins förutsättningar skiljer sig delvis från basindustrin då Sverige inte besitter samma naturliga tillgångar som några av de andra industrisektorerna. Sveriges geografiska läge och geologi har i ett internationellt perspektiv inte gynnat branschen. Produktion av livsmedel har historiskt varit väldigt arbetskraftsintensiv, och då svenska löner är relativt höga så påverkar även det konkurrenskraften. Sveriges lagar och regler kopplade till bl a djurvälfärd och antibiotikaanvändning tillhör världens mest krävande. Det kan i sig vara ett hinder, men kan också ligga till grund för potentiella kundvärden. Många menar dock att branschen har haft svårt att kapitalisera på dessa värden på exportmarknaden.

Fokus i den här studien är Livsmedelsindustrin, som är en del av vad vi kallar livsmedelskedjan. Livsmedelskedjan består av primärproduktion (jordbruket), livsmedelsindustrin, livsmedelshandel, konsumtion och återvinning. Internationellt benämns hela kedjan ofta som ”Food Industry”.

Rapporten gör inte anspråk på att vara en fullständig beskrivning utan är en övergripande analys som syf­tar till att underlätta diskussionen och ge vägledning för alla som avser att satsa i digitaliseringen av in­dustrin. Studien genomförs av PiiA Insight och Blue Institute och är ett levande dokument, det vill säga att den uppdateras över tiden utan speciell utgivning.

Rapporten är en del av en serie av analyser där vi kommer att titta närmare på näringsgrenarna skog, mineraler och metaller, kemi, livsmedel, life science och försörjningen av energi och vatten. Målet är att ge en bild av varje industrigrens hot och möjligheter.