This post is also available in: English

Bioraffinaderier möjliggör en andra generationens utveckling av skogsindustrin i Europa och Nordamerika, samtidigt som delvis nya aktörer ser till att fylla de nya tillväxtmarknadernas snabbt ökande behov av traditionella papper och förpackningsmaterial.

Vedbaserade bioraffinaderier höjer förädlingsvärdet av trädråvara genom att ta tillvara det som idag ses som restprodukter, och dessutom utveckla nya produkter i befintliga produktionsprocesser. Drivkrafter som stigande energipriser, ökade miljökrav och behovet av bränslen, kemikalier och material som kan ersätta olja, är förädling av förnybara resurser en central process i samhällsekonomin.

Samtidigt finns det för den allt mer konkurrensutsatt massa- och pappersindustrin ett behov av att finna förnyelse, eftersom ny konkurrens inom befintliga produktområden från länder med bättre förutsättningar för hög produktivitet har skakat om och skakat ut inom branschen. Traditionella kompetenser och positioner inom nordisk skogsindustri håller snabbt på att föråldras. För den petrokemiska och kemiska industrin gäller det också att följa med i de gradvis förändrade förutsättningarna och säkra nya typer av råvaruflöden och processteknik.

Skogsindustrin i sig består av många olika intressen, där företag är aktiva i olika delar av värdekedjan. Därtill kommer den petrokemiska, kemiska och finkemiska industrin och energibolagen. Vilka intressen som kan komma att leda utvecklingen mot en biomassebaserad energi-, material- och kemiindustri – där det sannolikt kommer att investeras åtskilliga miljarder kronor – är fortfarande en öppen fråga, men en process där olika delar av värdesystemet nu börjar söka sina positioner är klart skönjbar.

Sverige har genom sin befintliga, avancerade, skogsindustri samt dess leverantörer av kemikalier, utrustning och forskning en tätposition och därmed möjlighet att ta initiativ inom området. Det finns alltså en betydande marknadspotential som kan komma att vara av stor betydelse för Sveriges ekonomi – om den förverkligas.

 

Copy link
Powered by Social Snap