This post is also available in: English

Rörliga och kopplade: Mobila produktionssystem integreras med det industriella värdesystemet

27 jun, 2019Insight

Den här studien beskriver och analyserar de sätt och med vilka metoder mobila produktionssystem integreras med det industriella värdesystemet i övrigt, och vilka marknader det skapar.

Den viktigaste enheten i ett mobilt produktionssystem är fältmaskinen som på land kan vara hjul- eller bandbaserade arbetsmaskiner alternativt byggda som flyttbara riggar. Till sjöss är motsvarigheten fartyg, pråmar eller semimobila plattformar av olika slag. Fältmaskinen är den enhet som utför direkt arbete för att skörda, borra, fånga, riva, markbereda och återvinna osv. Från att maskinerna har varit helt beroende av operatörens förmåga och kanske armstyrka har automationsutvecklingen de senaste trettio åren medfört funktionalitet som underlättar och ger föraren bättre kontroll och stöd för arbetsuppgifterna. Succesivt förändras synen på maskinerna som arbetsredskap till viktiga delar i ett integrerat produktionssystem.

Nästa steg i utvecklingen har redan börjat – nu kopplas maskinerna upp mot omgivningen och mot omvärlden. De blir nav i distribuerade mobila produktionssystem. Det innebär nya perspektiv och möjligheter att förbättra produktivitet och kvalitet. Beslutsunderlagen blir bättre när informationen kommer från olika källor som dessutom delar data med varandra. Operativt kan cykeltiderna minska, felbesluten minimeras och kvaliteten bli bättre. Den här utvecklingen kommer att öka produktiviteten inom skogs-, gruv-, jordbruks och byggnadsindustrin. Den skapar också en tillväxtmarknad för system, applikationer och tjänster för arbetsmaskiner och för att koppla upp dem. Utvecklingen kan ur båda perspektiven vara viktiga tillväxtområden för svensk industri.

I den svenska industrin berörs skogen, jordbruket, malmen, processindustrin, de tunga fordons- och maskintillverkarna, men också IKT- och elektronikindustrin. Här finns många exempel på att tillämpade mobila produktionssystem kan ge konkurrensfördelar och att maskiner och system kan öppna nya exportmarknader.

Rapporten Rörliga och kopplade: Mobila produktionssystem integreras med det industriella värdesystemet är en del av projektet Framsyn Tillväxtmöjligheter för Sverige som drivs med bidrag från Vinnova. Den här rapporten berör ett omfattande och växande område som till stor del utvecklas utan större uppmärksamhet. Det handlar om utveckling av fältmaskiner och deras integration i större produktionssystem, vilket är avgörande för produktivitetsutveckling i en mängd verksamheter som gruvbrytning, skogsbruk, jordbruk och inom byggindustrin.