This post is also available in: English

Skifferboomens konsekvenser: Hur påverkar skiffergas naturgasens värdekedja?

27 jun, 2019Insight

Naturgas är ett fossilt bränsle som lagras i berggrunden på olika djup och i olika typer av bergarter. Skiffergas är naturgas i skifferberggrund. Under de senaste årtiondena har teknikutvecklingen gjort det möjligt att utvinna naturgas och olja som tidigare varit svåråtkomlig. Så kallad fracking har därigenom radikalt ökat tillgången på energi.

Naturgas har använts för uppvärmning och belysning under årtusenden men började användas i stor skala först efter andra världskriget då rörtillverkning och svetsteknik gjorde det möjligt att etablera gasledningar. Redan i slutet av 1960-talet var naturgasens andel av världens energikonsumtion cirka 17 procent. I början på 1970-talet gick naturgasen om biobränslen och är sedan dess världens tredje viktigaste energikälla efter olja och kol.

Naturgaskonsumtionen i världen har femfaldigats de senaste 50 åren och det förbrukas 300 miljarder kubikfot naturgas varje dag, motsvarande 21 procent av världens energikonsumtion. Det växer snabbast av de fossila bränslena med en uppskattad årlig tillväxt på 2,4 procent fram till år 2020.

Den svenska marknaden för naturgas är liten, både i absoluta tal och som andel av Sveriges energikonsumtion. Eftersom Sverige inte har någon inhemsk produktion av naturgas sker tillförseln via gasledning från Danmark eller via LNG-importer, framförallt från Norge. Det finns skiffergasfyndigheter i Sverige men de är relativt små och fracking är inte en användbar metod för utvinning. Däremot har Sverige viss biogasproduktion. Skifferboomen har ändå direkta och indirekta konsekvenser för den svenska marknaden och för svenska företags internationella verksamhet.

Rapporten Skífferboomens konsekvenser: Hur påverkar skiffergas naturgasens värdekedja? är en del av projektet Framsyn Tillväxtmöjligheter för Sverige som drivs med bidrag från Vinnova. Den här studien fokuserar på dynamiken genom hela värdekedjan. Den belyser möjligheterna och utmaningarna de närmaste åren och adresserar de marknader och tekniker som påverkas av och driver området. Studiens avsnitt följer värdekedjan i tre delar med avstamp i utvinningen av skiffergas. Därefter fortsätter den vidare till marknaderna för förädling, distribution och slutanvändning av naturgas. Det sista avsnittet beskriver hur den svenska marknaden påverkas av utvecklingen.