Skogsindustrin: Digitaliseringens konsekvenser på råvaru- och processindustrin

24 jun, 2020Insight

Skogsindustrin befinner sig i en transformationsfas och kommer att se väsentligt annorlunda ut om fem år i förhållande till hur det såg för fem år sedan. Som helhet fortsätter branschen att utvecklas genom skiften där vissa produktområden och kvaliteter minskar, men kompenseras mer än väl av tillväxt och ökad produktdifferentiering inom andra områden.

Liksom i många andra branscher sätter Kina tonen för utvecklingen. När det gäller pappersproduktion har Kina närmats sig Nordamerika och Europa när det gäller produktionsvolymer. Andelen av tryckpapperskvaliteter (tidningspapper, grafiska papper) minskar i förhållande till den växande marknaden av hygien- och förpackningsmaterial och gör att den totala produktionen ökar för första gången på över ett decennium.

På massasidan är efterfrågan fortsatt positiv eftersom Kina blir beroende av import av högkvalitativt jungfrufibrer, kapacitetsökningen under perioden 2015–2018 är rekordhög. Även om en ökad volatilitet på massamarknaderna kan förväntas på kort sikt kommer efterfrågan att absorbera pågående kapacitetsökningar. Det möjliggör också att marknaden för avsalumassa tar marknadsandelar från återvunnen fiber, integrerad massa och icke-trähaltiga massor, samtidigt som kapacitet försvinner när gamla anläggningar tvingas stänga.

Många skogsföretag har även valt att satsa på nya produkter (kemikalier, bränslen, material, textilier) genom bioraffinering. Biomassa är en resurs som fått ökad uppmärksamhet inte minst för att minska påverkan på klimatet. Biomassa har i princip nollutsläpp av koldioxid då träd eller grödor tar upp lika mycket koldioxid som släpps ut vid användningen. En övergång från fossila råvaror och bränslen till biomassabaserade är därför en klimatmässigt viktig åtgärd. Med en förväntad hög marknadstillväxt.

Även trävarusidan gynnas av klimattänkandet och allt fler hus och fastigheter byggs i trä samtidigt som den underliggande efterfrågan på bostäder är stark genom befolkningstillväxt och en ökande medelklass.

Generellt är det intressant att notera några globala trender som är av betydelse för skogsindustrins utveckling. En stor utmaning är att skifta företagen från ett närmast genetiskt fokus på effektivisering av interna processer till att förstå kunderna och arbeta med affärsstrategi, partnerskap och hållbarhet.

Rapporten gör inte anspråk på att vara en perfekt och fullständig beskrivning eller ha alla svar i faktafrågor. Det är en övergripande analys som syftar till att underlätta diskussionen och ge vägledning för alla som avser att satsa i digitaliseringen av industrin. Studien genomförs av PiiA Insights och Blue Institute och har formen av ett så kallat living document. Det vill säga att de uppdateras över tiden utan speciell utgivning.

Rapporten är en del av en serie av analyser där vi kommer att titta närmare på näringsgrenarna skog, mineraler och metaller, kemi, livsmedel, life science och försörjningen av energi och vatten. Målet är att ge en bild av varje industrigrens hot och möjligheter.