This post is also available in: English

Snabbare cash: Effektiv kontanthantering är en tillväxtmarknad

27 jun, 2019Insight

Kontanter, det äldsta bevarade betalningsmedlet, används vid merparten av alla konsumentköp i världen. Trots kreditkortens frammarsch och den växande floran av möjligheter att betala elektroniskt och med mobilen så ökar både antalet kontanta transaktioner och mängden kontanter i omlopp globalt.

I dagens digitala och mobila värld kan det verka underligt att hanteringen av sedlar och mynt är något annat än en tynande verksamhet. Tvärtom är kontanthantering ett område som både växer och står under stort förändringstryck. Orsakerna är flera. En ökande mängd kontanter i världen till följd av den ekonomiska tillväxten på befolkningsrika marknader ökar behovet av kontanthantering. Dessutom utvecklas både teknik och processer som ökar effektiviteten i kontanthantering och därmed öppnar upp nya kundmarknader. Den snabba utvecklingen kopplat med den samhällskritiska funktionen som tillhandahålls gör också att lagstiftare och centralbanker har en viktig uppgift i att etablera progressiva ramverk.

Drivkrafterna för en effektivare kontanthantering finns både på ett samhällsekonomiskt plan och hos enskilda företag. I båda fallen finns det mycket kostnader att spara – så mycket som 300 miljarder USD årligen spenderas på kontanthantering. Eftersom kontantanvändningen dessutom växer snabbt i befolkningsrika delar av världen ökar behovet. Flera olika branscher och aktörer omfattas vilket skapar utmaningar för koordinering och skalbarhet. Det innebär också att drivkrafterna kommer från flera olika håll.

Hur stora kostnaderna för kontanthantering är och hur stora eventuella effektiviseringsvinster ett kontantlöst samhälle innebär har beräknats på olika sätt och med olika resultat. Kostnaderna varierar beroende av betalningsmönster, effektiviteten i olika länders kontanthanteringssystem, vilka kostnader som omfattas och beräkningsmetoden. Det innebär att en ”verklig” kostnad är omöjlig att ange och om den är hög eller låg (relativt andra betalningsmedel) beror ofta på vilka intressenter som ligger bakom studien.

Rapporten Snabbare cash: Effektiv kontanthantering är en tillväxtmarknad är en del av projektet Framsyn Tillväxtmöjligheter för Sverige som drivs med bidrag från Vinnova. Den här studien beskriver den globala utvecklingen av kontanthanteringsmarknaden. Utgångspunkten är inte kontanters ”vara eller icke-vara” som betalningsmedel utan istället den tydliga behovsökningen som sker i världen till följd av en ökad kontantanvändning.