Stål- och metallindustrin: Digitaliseringens konsekvenser på råvaru- och processindustrin

8 dec, 2020Insight

Stål- och metallindustrin sysselsätter direkt cirka 30 000 personer och bidrar till ytterligare cirka 50 000 jobb. De är därmed, tillsammans, en av Sveriges fem största industrigrenar. Exporten överstiger 50 miljarder SEK.

Sverige är en stark industrination, där stommen i näringslivet generellt bedöms kunna bibehålla en hög konkurrenskraft, oavsett konjunkturläget. Basindustrin, läkemedels- och livsmedelsindustrin sysselsätter nästan en halv miljon svenskar. Stål och metallindustrin har, efter en omvälvande upphämtning 2008–2018, hittat en ny position, genom att verka i teknologins framkant och med fokus på hög produktivitet.

Sveriges starka ställning som industrination kommer av ett effektivt nyttjande av nationella tillgångar. Den effektivitet som den svenska basindustrin byggt upp är i världsklass. Av särskild betydelse är stål- och metallindustrins del i de långa leverantörskedjor som byggts upp genom långvarigt samarbete, teknologiutveckling och samriskprojekt. Gruv- och utvinningsindustrier baserade i Sverige/Norden har haft samma roll och utvecklas symbiotiskt med stål- och metallindustrier. På senare tid har även den cirkulära ekonomin bidragit till råvaruförsörjning åt stål- och metallindustri. En del av den cirkulära ekonomin blir nu och framåt en anpassning till och motverkande av klimatförändringar. Här har den svenska stål- och metallindustrin tagit på sig en global ledarroll som bygger på en annan industriell styrka i Sverige – den fossilfria elförsörjningen, vilken ytterligare fördjupar leverantörskedjan. Energi blir alltmer en råvara.

Rapporten gör inte anspråk på att vara en fullstän­dig beskrivning utan är en övergripande analys som syftar till att underlätta diskussionen och ge vägled­ning för alla som avser att satsa i digitaliseringen av industrin. Studien genomförs av PiiA Insight och Blue Institute och är ett levande dokument, det vill säga att den uppdateras över tiden utan speciell utgivning.

Rapporten är en del av en serie av analyser där vi kommer att titta närmare på näringsgrenarna skog, mineraler och metaller, kemi, livsmedel, life science och försörjningen av energi och vatten. Målet är att ge en bild av varje industrigrens hot och möjligheter.