This post is also available in: English

Swedish IndTech 2018

28 jun, 2019Insight

Digitalisering är en kraft som förändrar hela samhället, den tekniska utveckling som gör den smarta industrin möjlig kallar vi för IndTech.

IndTech står för alla möjligheter som lika snabbt som massivt och med precision nu sprider sig över de industriella värdesystemen. Men det är också frågan om ett skifte som har sin grund i 1980- och 1990-talets datorisering av industrin. Ett högst påtagligt arv som vi har med oss i en installerad bas, ofta med lång livslängd kvar.

Begreppet IndTech markerar därför även en utveckling där industrins efterfrågan på lösningar för digitalisering måste ta hänsyn till tidigare investeringar och erfarenheter. Det skiljer industrin från lättrörliga konsumentmarknader. Det ställer också speciella krav på IndTech-leverantörerna. Det räcker inte med vilken app som helst för att tillgodose industrins höga krav. Appen måste representera djupt processkunnande, industriella krav på säkerhet och tillgänglighet och samtidigt vara så enkel och elegant som vi vant oss vid att appar ska vara.

Allt detta sker på en världsmarknad där efterfrågan på IndTech växer mycket snabbare än industrin i allmänhet. En hypotes som följt arbetet med studien har varit om Sverige har förutsättningarna att framgångsrikt utveckla IndTech till en profilerad exportframgång?

Svaret borde vara ja på den frågan. Svensk industri är, i bransch efter bransch, världens mest framgångsrika. Vi har en gedigen historia inom industriautomation, vi har en ITK-industri i världsklass, vi har en entreprenörskultur med bredd och nyfikenhet för nya tillväxtområden. Därför är det möjligt att göra Swedish IndTech till en svensk paradgren ur två perspektiv: svensk råvaru-, process- och tillverkningsindustri kan bli bäst i världen på att använda tekniken för att öka konkurrenskraften och svenska teknikleverantörer kan utveckla ledande koncept och ta internationella marknadsandelar.

Den här rapporten handlar i första hand om leverantörerna, om deras marknader och teknisk utveckling. Möjligheterna har aldrig varit så stora som nu. Med en underliggande marknad som starkt fortsätter efterfråga digital teknik. Med en arsenal av möjligheter där de digitala plattformarna hela tiden utvecklas mot nya höjder. Och att vi under arbetet med studien fått åtskilliga belägg för att svensk industri tillsammans med det svenska innovationssystemet har vad som krävs för att ta del av möjligheterna.

Studien är ett samarbetsprojekt mellan innovationsprogrammet PiiA (Processindustriell IT och Automation) och programmet Framtida Tillväxtmöjligheter för Sverige. Syftet har varit att studeras marknaden och förutsättningarna för att utveckla IndTech som affärsområde och svensk exportgren. Projektet är finansierat av VINNOVA.