Swedish IndTech 2021

5 maj, 2021Insight

Svensk teknikexport är en historisk framgång och Swedish IndTech är en svensk paradgren i det tysta. Det vill vi ändra på.

Industrin befinner sig i omställning. Starka krafter sammanfaller och leder mot ett nytt industripara­digm där hållbara energisystem och industripro­cesser som återanvänder, utvecklar nya material och produktionsmetoder är grundläggande drivkrafter. Digitaliseringen gör produktionstek­nisk utveckling möjlig och förändrar människors och organisationers sätt att samverka, utveckla och göra affärer. Den förändrar affärsmodellerna och den förändrar det bakomliggande finansiella systemet.

Den här rapporten fokuserar sig på digitala förändringar som påverkar hur industriföretag utvecklar, tillverkar, når marknaden och tar hand om tillgångar. Denna vinkel, som förutsätter att IT och produktionssystem digitalt närmar sig varandra, kallar vi för IndTech. Det är en utveck­ling som passar bra för Sverige som en världsledande industrination med den bästa grund att bygga vidare på. För samhället är digital effektivi­sering en förutsättning för fortsatt tillväxt och välståndsökning.

En förutsättning när industrin digitaliserar är befintliga installationer av 1990-talsteknik. Det gäller både för automation och industriell IT där värdet av världens installationer uppskattas till 50 000 miljarder kronor (Blue Institute och PiiA, AI & Digitala Plattformar, 2019). Inom industrin avgörs ofta livslängden på teknik av tillgången till service och reservdelar eller större ombyggnads­behov. Till skillnad från konsumentbranscher ersätts teknik inte för att det ”kommit en ny mo­dell”; stabil produktion går före. I praktiken inne­bär det att befintliga strukturer kan ha lång livstid kvar men samtidigt stegvis behöver kompletteras med öppna digitala lösningar och standarder.

Mötet, Marknaden och Tekniken är också teman för rapportens tre huvudartiklar där den första artikeln, IndTech Mötet – industrins digitala trans­formation, ger en översikt över industrins digitala utveckling. I den andra artikeln, IndTech Mark­nadssystemet, beskrivs marknaden för IndTech och Sveriges position som framstående leveran­tör av digital industriteknik i världen. I den tredje artikeln, IndTech Tekniken, ges en överblick över tre bärande teknikområden:

1. Tekniken för digital transformation,

2. Industriell IT och

3. Operationell Teknik, OT.

I appendix 1 och 2 kompletteras avsnittet för behov av fördjupad information. Rapporten är framtagen i samarbete mellan Blue Institute, Automation Region och PiiA. Läs mer om arbetet på hemsidan om Swedish IndTech.