This post is also available in: English

Vindkraften tar fart: En strukturell revolution?

27 jun, 2019Insight

Vindkraft är en global, snabbväxande marknad är redan en betydande energikälla. Syftet med den här fördjupningsstudien är att beskriva utnyttjande av vind för förnybar produktion av el.  Rapporten belyser drivkrafter, marknadsomfattning, marknadspotential och aktörer som håller på att skapa marknaden.

Vindkraft är på väg att ta steget från att vara en energikälla i marginalen till att bli en energikälla att räkna med. Bara under 2007 ökade den globala kapaciteten med 28 procent, och under 2008 med 26 procent. Vindkraft är idag en etablerad teknik och vindkraftverk är driftsäkra maskiner. Samtidigt har den tekniska utvecklingen medfört att vindkraftverken blivit avsevärt mer effektiva. Det pågår också en ständig teknisk utveckling av bladprofiler, elsystem, styrsystem och andra komponenter. Ett normalstort vindkraftverk är idag upp till 10 gånger mer effektivt än motsvarande verk 1995.

I Sverige byggdes under 2008 totalt 236 MW ny vindkraftskapacitet. Därmed producerade svensk vindkraft ca 1,5 TWh, motsvarande 1 % av landets energiförbrukning och 77 procent mer än 2006. Redan år 2015 är målet att öka produktionen till 10 TWh. Energimyndigheten har föreslagit att det till 2020 ska vara möjligt att producera 30 TWh vindkraft. Det innebär en årlig tillväxttakt om knappt 24 procent. Det finns i dagsläget ingen större svenskägd tillverkare av vindkraftverk, även om vissa tillverkares verksamhet sker inom landets gränser. Däremot finns gott om svenska företag som gynnas av och själva driver den framväxande marknaden. ABB, SKF och DIAB är stora leverantörer till vindkraftverkstillverkarna. Det finns många svenska projektörer, och till exempel Vattenfall en av världens ledande operatörer av havsbaserad vindkraft. Det pågår också teknisk utveckling relaterad till vindkraft, både av produktutvecklingskaraktär och mer radikal innovationsverksamhet.

Rapporten Vindkraften tar fart: En strukturell revolution? är en del av projektet Framsyn och tillväxtområden i svensk exportindustri. Det drivs med bidrag från Vinnova och syftar till att identifiera framväxande globala tillväxtområden – EBOs (Emerging Business Opportunities) – och förutsättningar för svenska exportföretag inom ramen för dessa tillväxtområden. EBOs karaktäriseras av att de är under utveckling, vilket innebär att det ännu inte finns en definierad marknad med väletablerade aktörer eller aktörsroller. Istället karaktäriseras de av stor osäkerhet och därför betydande öppenhet. Där växer nya aktörer och konstellationer fram, vilket ofta leder till nya värdesystem där branscher konvergerar och formar nya mönster för värdeskapande och nya aktörsnätverk.