Såväl teori som empiri pekar ut ekonomins långsiktiga tillväxttrend som en av de viktigaste drivkrafterna för den naturliga realräntan. Trendtillväxten har fallit i många ekonomier och det beror både på lägre produktivitetstillväxt och svagare trend för utbudet av arbetskraft.

Mycket av dagens fokus ligger på de historiskt sett mycket låga reala styrräntor som råder i stora delar av OECD-området. De är i stor utsträckning betingade av finanskrisen och dess efterverkningar på tillväxt och kapacitetsutnyttjande. Några länder, såsom USA, har ändå nått full sysselsättning men även där är bedömningen att styrräntorna inte kommer att återvända till tidigare nivåer.

Den förändrade synen i USA på framtida styrräntor har i stället i allt större utsträckning kommit att präglas av diskussioner om var den långsiktiga jämviktsrealräntan ligger. Många hypoteser har formulerats kring den fallande trenden för realräntorna. I denna rapport, författad av Jan Häggström, diskuteras flera av dessa.

 

Ladda ned

Copy link
Powered by Social Snap