Outlook 2014:2

1 jul, 2019Tillväxtbarometern

Outlook 2014:2 av Tillväxtbarometern består av två delar:

En sammanfattning av marknadsläget och en uppdaterad konjunkturprognos

Vid varje möte inom Tillväxtbarometern sker en avstämning av hur marknaden har utvecklats sedan sista mötet. Deltagande företagsledare redovisar utvecklingen i sin specifika bransch- och marknadsexponering vilken kopplas till utvecklingen av utvalda indikatorer. Det ger en kvalificerad bild av det globala marknadsläget och vägs samman med Tillväxtbarometerns konjunkturprognos. Prognoserna publiceras tre gånger per år (januari, april och oktober).

En sammanfattning av temarapporten ”När världsmedborgaren blir medelklass”

Två gånger per år genomför Tillväxtbarometern en Outlook, en fördjupad analys inom ett särskilt tema. Teman föreslås av de deltagande företagen och bereds av Tillväxtbarometern, med kommentarer från fakulteten. I Outlook 2014:2 publiceras en förkortad version av analysen.

Även om den globala ekonomin redan har inlett en utdragen period av lägre tillväxt kommer den genomsnittlige världsmedborgaren att bli mycket rikare de närmaste årtiondena. Detta har i sin tur långtgående implikationer för världsekonomins sammansättning. I den här studien behandlas hur utvecklingen av konsumtionsmönster kan se ut när världs-medborgaren blir medelklass. Med en ökande inkomst följer skiftande konsumtionsmönster. En allt mindre andel utgörs av livets nödtorft i form av livsmedel och kläder. Istället ökar betydelsen av olika typer av tjänster som hälsovård, fritid och rekreation samt finansiella tjänster. Konsumtionen av kapitalvaror som bilar och vitvaror utgör en mer konstant andel och växer på ungefär i samma takt som ekonomin i sin helhet.

I den här rapporten analyserar vi ett scenario för hur konsumtionsmönstren globalt samt i Kina och Indien utvecklas till år 2030. Under den här perioden kommer den genomsnittliga kinesiska konsumenten avancera i inkomst-skalan från en nivå motsvarande USA 1951 till den som rådde i Västvärlden i slutet av 1980-talet. Även Indien står inför ett betydande inkomstlyft men når inte alls samma inkomstnivåer. Idag motsvarar den genomsnittlige indierns inkomst den i USA 1933 och avancerar i perioden till USA:s nivå 1951, eller Kinas idag.

Tillväxtbarometern är ett projekt som drivs av Stiftelsen Blue Institute med finansiering från VINNOVA.