Temarapport ”Vad står på spel? Geopolitik och Sveriges ekonomiska exponering”

1 jul, 2019Tillväxtbarometern

Den här temarapporten från Tillväxtbarometern behandlar geopolitik och svenska bolags ekonomiska exponering i Nordöstra Europa mot år 2020. Länder som omfattas av rapporten, förutom Sverige, är Ryssland och våra gemensamma grannländer. Syftet är att stimulera reflektion och diskussion om säkerhetsmiljöns betydelse för vår ekonomiska utveckling.

Rapporten av Tillväxtbarometern består av tre delar: den första delen beskriver svenska företags handels- och investeringsexponeringen i området, vilket ger en bild av de ekonomiska värden som står på spel i och med de risker som börjat ta form kring geopolitik. Den andra delen är en översikt över dessa risker baserat på de militärstrategiska förutsättningarna i området. Den avslutande delen lägger fram tre tänkbara scenarier för den geopolitiska utvecklingen i området och möjliga konsekvenser.

Slutsatsen är framförallt att exponeringen är påtaglig, trots att det direkta ekonomiska utbytet med Ryssland är begränsat. Rapporten visar att:

1. Området är av stor och ökande betydelse för svenska företag

Handeln med länderna i området har ökat snabbare än övrig handel och omsluter 475 miljarder i export årligen. Företagens tillgångar är över 800 miljarder, motsvarande 31 procent av näringslivets internationella verksamhet.

2. Det finns ett ”fjärde nordiskt grannland”

Det ekonomiska utbytet med de baltiska staterna samt Polen har vuxit snabbt, särskilt vad gäller direktinvesteringar och import. Gemensamt är de i samma storleksordning som våra primära handelsparter i Norden. Hur påverkar det den ekonomiska risken, givet spänningarna mellan dessa och Ryssland?

3. Den geopolitiska risken har eskalerat betydligt sedan Ukraina

Den ryska viljan att använda militärt våld för att uppnå politiska mål har skakat om den europeiska säkerhetsordningen. Trots ekonomiska svårigheter fortsätter det stora upprustningsprogrammet genom omfördelning av resurser.

4. Ett klart försämrat säkerhetsläge bör inte uteslutas

Vi beskriver tre riskscenarier: Sönderfallet med utbrytningsförsök från bland annat Kaliningrad och en försvagad europeisk beslutskraft; Ultranationalism, där situationen i Ukraina förvärras och där liknande utveckling påbörjas i Vitryssland; samt en Direkt kraftmätning som innebär en utmaning av Nato som säkerhetsgarant för Europa.

5. Osäkerheten innebär behov av planer för företagen

Om spänningarna i regionen fortsätter stiga påverkas de enskilda företagen också. Hur efterlever man hårdare sanktionsregimer? Hur påverkas försörjningen av strategiska insatsvaror? Behövs ökat skydd mot informationsförluster?

Tillväxtbarometern är ett projekt som drivs av Stiftelsen Blue Institute med finansiering från VINNOVA. För att läsa den tidigare temarapporten klicka här.