Den här temarapporten behandlar geopolitiska risker och svenska bolags ekonomiska exponering i Nordöstra Europa mot år 2020. Länder som omfattas av rapporten, förutom Sverige, är Ryssland och våra gemen-samma grannländer. Syftet är att stimulera reflektion och diskussion om säkerhetsmiljöns betydelse för vår ekonomiska utveckling.

Rapporten består av tre delar. Den första delen beskriver svenska företags handels- och investeringsexpo-neringen i området, vilket ger en bild av de ekonomiska värden som står på spel i och med de geopolitiska risker som börjat ta form. Den andra delen är en översikt över dessa risker baserat på de militärstrategiska förutsättningarna i området. Den avslutande delen lägger fram tre tänkbara scenarier för den geopolitiska utvecklingen i området och möjliga konsekvenser. Slutsatsen är framförallt att exponeringen är påtaglig, trots att det direkta ekonomiska utbytet med Ryssland är begränsat.

 

Ladda ned

Copy link
Powered by Social Snap